Tłumaczenie - Google translator. Może zawierać błędy.

logo_otc_uroda_do_int

REGULAMIN ZABIEGÓW OTC Uroda

 1. Z usług oferowanych w ramach pakietów OTC Uroda (dalej OTC) , mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet / kartę jednorazową opatrzone oznaczeniem OTC i podpisem klienta.
 2. Karnet / karta uprawniają do skorzystania z usług wyszczególnionych na karnecie / karcie, osobie, której podpis widnieje na karnecie / karcie. Karnet jest imienny i nie może być udostępniany innym osobom. Udostępnianie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i może skutkować anulowaniem karnetu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.
 3. Każdorazowe skorzystanie z odpowiedniej usługi będzie uwidocznione na karnecie.
 4. Zapisów na karnecie dokonuje wyłącznie uprawniony przedstawiciel OTC.
 5. Odpowiedni pakiet usług może być wykorzystany tylko w czasie zakreślonym ważnością karnetu.
 6. Usługi oferowane w ramach pakietu mogą być wykorzystane w ciągu 90 dni od daty zakupu karnetu chyba, że karnet określa inny czas.
 7. Usługi niewykorzystane nie będą refundowane.
 8. OTC zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży karnetu bez podania przyczyn.
 9. OTC może odmówić wykonania usługi lub anulowania karnetu , bez możliwości zwrotu wartości zabiegu lub karnetu, w wypadku naruszania przez klienta regulaminu, ogólnych zasad prawa lub niestosownego zachowania się w stosunku do innych gości lub personelu.
 10. Korzystanie z usług jest możliwe dopiero po uregulowaniu wszystkich opłat chyba, że płatność została rozłożona na raty. Jednak każdorazowo OTC może odmówić wykonania usługi o ile kolejna wymagalna rata nie została wpłacona.
 11. Nabyte karnety nie podlegają zwrotowi.
 12. OTC nie zwraca równowartości całości bądź części opłaconych zabiegów, także w wypadku ich niewykorzystania czy zgłoszonych zastrzeżeń co do efektu.
 13. W celu zapewnienia komfortu i odpowiedniej jakości usług, ilość karnetów może być ograniczona.
 14. W wypadku karnetów promocyjnych zastosowanie mają regulacje podane w warunkach PROMOCJI.
 15. Posiadacze ZŁOTEJ KARTY mają pierwszeństwo w rezerwacji terminów zabiegów.
 16. W przypadku zagubienia karnetu, zostanie wystawiony duplikat za opłatą manipulacyjną 50 pln.
 17. OTC nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki lub skradzione ubrania i przedmioty wartościowe.
 18. Klientów obowiązują terminy umówionych zabiegów. W przypadku spóźnienia klienta na umówiony zabieg, czas trwania zabiegu może zostać skrócony z uwagi na innych klientów oczekujących na zabiegi (o ile taka sytuacja ma miejsce). O ile klient nie odwoła, na 24 godz. przed, zarezerwowanego terminu zabiegu, na który się nie zgłosi, OTC uznaje taki zabieg za odbyty i przy kolejnej wizycie pomniejszy ilość pozostałych do wykonania zabiegów.
 19. OTC określa w karcie rejestracyjnej przeciwwskazania dotyczące poszczególnych zabiegów. Podpis na karnecie oznacza akceptację przeciwwskazań.
 20. W przypadku wątpliwości, zaleca się, aby przed przystąpieniem do korzystania z usług, klient zasięgną opinii specjalisty w przedmiocie możliwych przeciwwskazań.
 21. Klient korzysta z usług na własną odpowiedzialność, w szczególności w wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ewentualnych przeciwwskazań, klient winien bezwzględnie poinformować o nich obsługę przed rozpoczęciem zabiegu.
 22. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń w pracy organizmu w trakcie zabiegu, klient winien niezwłocznie przerwać zabieg i poinformować obsługę.
 23. OTC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane z usługami, powstałe z winy klienta, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie a nie były znane obsłudze.
 24. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie OTC.
 25. Uprasza się o nie wprowadzanie zwierząt na teren OTC.
 26. Zadatek wpłacony na poczet karnetu / pakietu nie podlega zwrotowi o ile klient nie zgłosi pisemnej rezygnacji w czasie 7 dni od dnia wpłaty. Zwrot następuje w czasie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
 27. Zabieg próbny jest bezpłatny i polega na konsultacji, przedstawieniu oferty, ustaleniu optymalnego programu zabiegowego oraz na wykonaniu skróconego zabiegu w wybranej technologii na wybranym fragmencie twarzy lub ciała.
 28. Ewentualną reklamację sposobu wykonania zabiegu należy zgłosić niezwłocznie po zabiegu, zastrzeżenia zgłaszane w terminie późniejszym nie będą uwzględniane.
 29. Kupony zakupione w serwisach zakupów grupowych, zarejestrowane w OTC, nie podlegają refundacji w całości ani w części jeśli ustalono termin zabiegu a klient go nie wykorzystał lub upłynął termin ważności kuponu lub karnetu.
 30. Z bezpłatnego zabiegu próbnego w poszczególnych technologiach zabiegowych można skorzystać jednokrotnie chyba, że OTC postanowi inaczej.
 31. Zapytanie mailowe o cennik, rezerwacja zabiegu próbnego lub wypełnienie karty klienta zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie przez Centrum „OTC” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

Życzymy przyjemnego korzystania naszych usług. OTC Uroda